MENU

.

STATUT

SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO


ROZDZIAŁ I
NAZWA I TYP SZKOŁY

§1.    Szkoła nosi nazwę: Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego.

§2.    Szkoła jest niepubliczną ośmioletnią szkołą podstawową w rozumieniu art. 8 oraz art. 14 ust.3 i art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59).

§3.    Szkoła ma siedzibę w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 65B.

§4.    Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Edukacyjne w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kazimierza Wielkiego 65b.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§5. Podstawowym celem szkoły jest kształcenie i wychowywanie uczniów.

§6. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności przez:

1) Zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego
i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej
i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.

2) Zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz bezpieczeństwa w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

3) Umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych.

4) Umożliwienie indywidualnego podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego dziecka poprzez organizację oddziałów klasowych maksymalnie osiemnastoosobowych.

5) Realizowanie zadań w ścisłym współdziałaniu z rodzicami, pomaganie im w wychowaniu dzieci, współdziałanie z innymi instytucjami kulturalno-oświatowymi i gospodarczymi, zainteresowanymi działalnością szkoły.


ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH ZADANIA

§7.       Organami szkoły są: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna.

§8.       W szkole działa samorząd uczniowski.

§9.   Dyrektor szkoły

1. Dyrektor szkoły zatrudniany jest przez Zarząd Stowarzyszenia Edukacyjnego,

zwany dalej „Zarządem”.

2. Do obowiązków dyrektora szkoły należy:

1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;

2) opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły;

3) dobór kadry pedagogicznej oraz jej zatrudnianie;

4) dobór pracowników niepedagogicznych i ich zatrudnianie;

5) konsultowanie zatrudnienia i zwalniania pracowników z Zarządem;

6) prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z budżetem uchwalonym przez Walne Zebranie;

7) kierowanie całokształtem działania szkoły, a w szczególności:

a) przyjmowanie uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego;

b) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stworzenie warunków do harmonijnego ich rozwoju, współdziałanie z samorządem uczniowskim;

c) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki;

d) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz ocenianie tej kadry;

e) dbałość o powierzone przez Stowarzyszenie Edukacyjne mienie szkoły, ścisłe realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej;

f) wnioskowanie do Zarządu w sprawie rozwoju bazy materialno-technicznej szkoły, opracowanie projektu wydatków do budżetu szkoły;

g) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia Edukacyjnego i Zarządu oraz uchwał rady pedagogicznej, zgodnie z jej kompetencjami;

h) okresowe informowanie Zarządu o wynikach jej działania zgodnie z zasadami ustalonymi w § 6 niniejszego statutu;

i) udzielanie wyjaśnień Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Edukacyjnego.

3. Dyrektor szkoły ma prawo do:

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły;

2) zatrudniania i zwalniania pracowników, po konsultacji z Zarządem;

3) premiowania i nagradzania pracowników zgodnie z Regulaminem Wynagradzania, a także udzielania kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy;

4) przyjmowania uczniów do szkoły;

5) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników;

6) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącego funkcjonowania;

7) reprezentowania szkoły na zewnątrz oraz podpisywania dokumentów i korespondencji.

4. Dyrektor szkoły odpowiada przed jej właścicielem za:

1) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad dziećmi;

2) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu;

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie i podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych;

4) prawidłową realizację budżetu;

5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej,  

6) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

5. Dyrektor szkoły może być odwołany ze stanowiska przez Zarząd, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

6. W przypadku nieobecności dyrektora oraz zastępcy, jego obowiązki pełni upoważniony pisemnie przez niego członek rady pedagogicznej.

§10.     Rada pedagogiczna.

1. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni.

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

3. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział, na zaproszenie jej przewodniczącego, zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.

4. Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków rady.

5. Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

6. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

1) uchwalenie regulaminu własnej działalności;

2) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

3) zatwierdzanie programu wychowawczo - profilaktycznego;

4) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły;

6) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, wymagających jednak uzgodnienia z Zarządem.

8. W przypadku wstrzymania przez dyrektora szkoły realizacji uchwały rady

pedagogicznej - sprawę rozstrzyga Zarząd w ciągu 14 dni od daty wstrzymania.


ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

§11. 1. Szkoła kształci dzieci od klasy I do klasy VIII włącznie.

2. Oddział klasowy liczy do 18 osób.

3. Obok zajęć obowiązkowych szkoła organizuje zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne do wyboru przez uczniów i ich rodziców.

4. Szkoła zapewnia uczniom właściwe warunki nauki i bezpiecznej rekreacji.

5. Szkoła gwarantuje opiekę nad uczniami i naukę w godzinach od 7.00 do 16.30.

§12. 1. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.

2. Treści i metody pracy w placówce określają programy zgodne z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA NAUKI ZDALNEJ

§13. 1. Zajęcia w szkole zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.

2. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w §13. ust. 1, na okres powyżej dwóch dni dyrektor szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

3. W sytuacjach szczególnych tj. długotrwała choroba ucznia uniemożliwiająca uczestnictwo
 w zajęciach stacjonarnych (trwająca ponad 2 tygodnie), decyzję o wprowadzeniu zdalnego nauczania dla indywidualnych uczniów podejmuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców/opiekunów ucznia.

4. W trakcie nauki zdalnej obowiązują wymagania edukacyjne oraz zasady oceniania określone
w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

5. Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczestnictwa w zaplanowanych zajęciach w formach zdalnych, a rodzic zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków swojemu dziecku podczas nauki zdalnej realizowanej w domu.

6. Uczeń nie ma prawa bez wiedzy i zgody nauczyciela rejestrować prowadzonych przez niego zajęć lub udostępniać autorskich materiałów dydaktycznych.

7. W zajęciach zdalnych mogą uczestniczyć tylko uczniowie naszej szkoły.

§14. Organizacja nauczania zdalnego

1. Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami jest dziennik elektroniczny lub inne formy przyjęte przez nauczycieli.

2. Nauczyciel może wykorzystywać platformy internetowe zawierające ćwiczenia interaktywne lub służące do przeprowadzania testów.

3. Lekcje są prowadzone na udostępnionej przez szkołę platformie e-learningowej Microsoft Teams lub innej, gdzie będą przekazywane uczniom materiały niezbędne do realizacji zajęć.

4. Nauczyciel realizuje wszystkie lekcje z daną klasą zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć w formie zajęć on-line.

5. Podczas zdalnego nauczania każdy nauczyciel, indywidualnie lub w zespołach przedmiotowych ma możliwość zmodyfikowania rozkładu materiału tak, aby umożliwił on realizację podstawy programowej.

6. Każdy nauczyciel zgodnie ze specyfiką lekcji/przedmiotu decyduje czy uczniowie będą korzystać z kamerki, mikrofonu lub czatu.

7. Rodzic/opiekun ucznia ma obowiązek poinformować nauczyciela przedmiotu lub wychowawcę klasy, o braku możliwości udziału ucznia w lekcji z powodów technicznych lub innych.

   §15. Obowiązki ucznia w czasie nauczania zdalnego

1. W celu realizacji nauczania zdalnego uczeń powinien posiadać: dostęp do Internetu, komputer lub tablet wraz z mikrofonem i kamerką.

2. W trakcie nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek:

 1) punktualnie dołączać do zajęć, być przygotowanym - posiadać podręczniki, zeszyty, przybory szkolne oraz włączone głośniki, kamerkę i w trakcie udzielania odpowiedzi mikrofon,

2) ustnie potwierdzić obecność na lekcji,

3) słownie odnieść się do zadanego pytania, brak kontaktu z uczniem będzie traktowane jako nieobecność,

4) w przypadku spóźnienia poinformować na głos o dołączeniu do zajęć,

5) odesłać w wyznaczonym przez nauczyciela terminie i ustalonej formie: sprawdzian, kartkówkę, test, wypracowanie, prace domowe oraz projekty.

§ 16. Bezpieczne uczestnictwo w zajęciach zdalnych

1. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji  hasła dostępu do zajęć nie mogą być przekazywane osobom spoza klasy.

2. Zarówno uczeń jak i nauczyciel zobowiązany jest do bezpiecznego korzystania z narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem oraz bezwzględnego przestrzegania zasad BHP.

3. Nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.


ROZDZIAŁ VI
PRAWA IOBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ORAZ UCZNIÓW I RODZICÓW

§17.  Nauczyciele

1. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy dyrektor szkoły, po konsultacji z Zarządem.

2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela obowiązkowych zajęć edukacyjnych są posiadane kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

3. Warunki pracy i płacy nauczycieli określa dyrektor szkoły na podstawie Regulaminu Wynagradzania.

4. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonania innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły związanych z procesem dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym szkoły.

5. Wynagrodzenia nauczycieli ustala dyrektor szkoły w oparciu o Regulamin Wynagradzania zatwierdzony przez Zarząd.

6. Do obowiązków nauczyciela należy:

1) realizacja programów nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych mu klasach (grupach) wg jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizacja zadań statutowych i organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły;

2) zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach w szkole oraz organizowanych przez szkołę;

3) podnoszenie swoich umiejętności zawodowych, a więc podejmowanie doskonalenia zawodowego w dostępnych formach;

4) na prośbę rodzica pisemne umotywowanie oceny śródrocznej lub rocznej z danego przedmiotu i zachowania,

5) prowadzenie dokumentacji związanej z procesem dydaktyczno-wychowawczym.

7. Nauczyciele mają prawo do:

1) wyboru lub opracowania autorskich programów nauczania, które wymagają zatwierdzenia przez dyrektora szkoły;

2) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia uczniów;

3) oceniania uczniów zgodnie z ich postępami i zachowaniem.

8. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:

1) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów;

2) bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie;

3) za powierzone gabinety i pomoce dydaktyczne.

§18.  1. Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych przepisów Kodeksu Pracy dyrektor szkoły, działając z upoważnienia Zarządu.

2. Zakresy obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor szkoły.

3. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracyjnych i obsługi) ustala dyrektor szkoły na podstawie Regulaminu Wynagradzania.

§19.  Uczniowie.

1. Naboru uczniów dokonuje dyrektor szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która przeprowadza z kandydatami rozmowę kwalifikacyjną.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu w poczet uczniów szkoły ma rodzeństwo dzieci uczęszczających do szkoły, rodzeństwo absolwentów, dzieci pracowników zatrudnionych w szkole, dzieci absolwentów i dzieci członków wspierających.

4. Dyrektor może dokonać skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły w następujących przypadkach:

1) W razie zachowania się ucznia, które zagraża dobru uczniów, klasy i szkoły, a w szczególności:

a) posiadania, picia alkoholu i przebywania pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę;

b) posiadania, rozprowadzania czy przebywania pod wpływem substancji psychoaktywnych;

c) palenia czy posiadania wyrobów tytoniowych i e-papierosów na terenie szkoły oraz na imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę;

d) zachowywania się w sposób agresywny powodujący bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia innych osób, z zastrzeżeniem punktu 2;

e) odnoszenia się w sposób wulgarny do nauczycieli, uczniów i innych pracowników szkoły z zastrzeżeniem punktu 2;

f) niewłaściwego zachowywania się ucznia wpływającego negatywnie na edukację i funkcjonowanie społeczne innych uczniów, z zastrzeżeniem punktu 2.

2) Gdy, pomimo zastosowania środków wychowawczych zachowanie ucznia nie uległo poprawie.

3) Gdy pomimo wyczerpania możliwych form pomocy dydaktycznej i wychowawczej uczeń nie otrzymał promocji do kolejnej klasy;

4)  W razie nieuiszczenia przez rodziców trzech rat miesięcznych czesnego, po uprzednim wezwaniu przez Szkołę do ich zapłaty we wskazanym w wezwaniu terminie;

5)  W razie rezygnacji przez rodziców, po uprzednim dwumiesięcznym okresie wypowiedzenia; w sytuacji rezygnacji ze szkoły bez zachowania okresu wypowiedzenia, okres wypowiedzenia biegnie od dnia rezygnacji ze szkoły.

6) W przypadku, gdy rodzice uchylają się od współpracy z gronem pedagogicznym w zakresie edukacji i wychowania swoich dzieci.

5. Tryb skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły reguluje obowiązująca w szkole Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów.

6. Prawa i obowiązki ucznia.

1) Uczeń ma prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

b) życzliwego, podmiotowego i indywidualnego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym

c) rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,

d) uzyskania pomocy w nauce zgodnie z indywidualnymi potrzebami,

e) korzystania z istniejących na terenie szkoły pomieszczeń i urządzeń (zgodnie z regulaminem),

2) Uczeń ma obowiązek:

a) punktualnie i regularnie uczęszczać do szkoły,

b) przedstawić pisemną zgodę rodziców na samodzielny powrót do domu,

c) przygotowywać się do zajęć, przynosić niezbędne podręczniki, zeszyty, przybory itp.

d) podczas lekcji pilnie uważać i wykonywać polecenia nauczyciela, ściśle przestrzegać regulaminu pracowni, biblioteki itp.

d) w czasie przerwy zadbać o własny odpoczynek i budowanie relacji rówieśniczych,

e) wykonywać zadania powierzone przez nauczyciela, klasę, koło, organizację czy szkołę,

f) dbać o swoje zdrowie, nie palić tytoniu i nie stosować innych używek,

g) zachowywać się kulturalnie w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i rówieśników,

h) szanować mienie szkolne, społeczne i osobiste,

i) przeciwdziałać oraz okazywać swoją dezaprobatę na wszelkiego rodzaju agresję, brutalność, wulgarność w stosunku do siebie lub innych osób.

7. Uczniowie mają prawo do wybrania samorządu uczniowskiego zgodnie z art. 85 ustawy Prawo oświatowe wraz z uprawnieniami wynikającymi z tej ustawy.

8. Uczeń szkoły podstawowej od klasy czwartej uczy się obowiązkowo dwóch języków obcych.

9. W razie nieuzyskania promocji uczeń może kontynuować naukę w szkole o ile w klasie programowo niższej będą wolne miejsca.

10. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1) wyróżniające wyniki w nauce;

2) pracę społeczną lub wolontariat;

3) wybitne osiągnięcia;

4) działalność i odwagę.

11. Uczeń otrzymuje nagrodę za wyróżniające wyniki w nauce, jeżeli uzyska w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

12. Uczeń otrzymuje nagrodę za pracę społeczną lub wolontariat, jeśli w wybitny sposób był zaangażowany w powyższe działania.

13. Uczeń otrzymuje nagrodę za wybitne osiągnięcia, jeśli osiągnął sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych lub innych porównywalnych przedsięwzięciach.

14. Uczeń otrzymuje nagrodę za działalność i odwagę, jeśli wykazał się odwagą cywilną, ofiarnością, poświęceniem w niesieniu pomocy innym w trudnych sytuacjach szkolnych lub życiowych.

15. Nagrody, o których mowa w §19 ust. 10 to:

1) pochwała ustna wychowawcy lub dyrektora szkoły,

2) pochwała ustna dyrektora szkoły udzielona na apelu,

3) wpis do akt i dokumentacji ucznia,

4) dyplom uznania,

5) nagroda rzeczowa,

6) list pochwalny do rodziców.

16. Uczeń może zostać ukarany w szczególności za:

1) Niewypełnianie obowiązków ucznia.

2) Używanie wulgarnego słownictwa w stosunku do innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

3) Dewastacje i niszczenie mienia szkolnego.

4) Dokonanie kradzieży na terenie szkoły.

5) Zachowanie się w sposób agresywny fizycznie i słownie wobec osób ze społeczności szkolnej.

6) Używanie podczas pobytu w szkole sprzętu elektronicznego bez zgody nauczyciela.

7) Stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa swojego i innych osób.

8) Lekceważący i arogancki stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły.

9) Zakłócania przebiegu zajęć edukacyjnych przez niewłaściwe zachowanie.

10) Notoryczne uchylanie się od obowiązku szkolnego.

17. Kary, o których mowa w §19 ust. 16 to:

1) upomnienie udzielane przez wychowawcę z wpisem do dziennika lekcyjnego,

2) upomnienie udzielane przez dyrektora szkoły,

3) udzielenie nagany przez dyrektora szkoły w obecności wychowawcy lub innego nauczyciela,

4) częściowe zawieszenie w prawach ucznia skutkujące zakazem uczestniczenia w imprezach i wycieczkach szkolnych,

5) skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły, w wypadkach wskazanych w §19 ust. 4.

18.Skutkiem udzielenia kary opisanej w §19 ust. 17. może być obniżenie oceny zachowania.

19.Wychowawca klasy jest zobowiązany do poinformowania rodziców o przydzielonej karze opisanej w §19 ust. 17.

20. Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni od powiadomienia ich o jej wymierzeniu do dyrektora szkoły, który po zbadaniu zasadności odwołania, w porozumieniu z radą pedagogiczną oraz pedagogiem, może uchylić przydzieloną karę.

21. Rodzice ucznia maja prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od jej wymierzenia.

§20. Rodzice

  1. Ilekroć w statucie mowa o rodzicach należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów ucznia.
  2. Rodzice są zobowiązani do współpracy z gronem pedagogicznym w zakresie edukacji i wychowania swoich dzieci.
  3. Rodzice ponoszą część kosztów funkcjonowania szkoły.
  4. W sytuacji niedotrzymania dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, o którym mowa w §19 ust. 4 pkt 4, rodzice mają obowiązek uiścić na rzecz szkoły opłatę w wysokości 1/6 kwoty rocznego czesnego.
  5. Rodzice ucznia mają prawo w każdym czasie po złożeniu deklaracji członkowskiej, na warunkach określonych w Statucie Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim uzyskać status członka zwyczajnego Stowarzyszenia Edukacyjnego.

ROZDZIAŁ VII
FINANSOWANIE SZKOŁY

§21. Szkoła jest utrzymywana z opłat za naukę wnoszonych przez rodziców (czesnego) oraz innych opłat (m.in. wpisowego), dotacji z budżetu państwa przekazywanej przez właściwy organ samorządu terytorialnego, ze składek członków Stowarzyszenia Edukacyjnego, darowizn oraz pomocy innych instytucji.

§22. Wysokość opłat za naukę w szkole (czesnego) oraz innych opłat wnoszonych przez rodziców określa Walne Zebranie Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

§23. Czesne za rok nauki w szkole płatne jest w maksymalnie dwunastu równych, miesięcznych ratach płatnych do 20 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia roku szkolnego.

§24. W momencie przyjęcia ucznia do szkoły rodzice wpłacają wpisowe w wysokości ustalanej przez Walne Zebranie Stowarzyszenia Edukacyjnego.

§25. Rodzice są zobowiązani do podpisania umowy o przyjęcie do szkoły oraz terminowego wnoszenia opłat za naukę. W razie trudności z wywiązywaniem się z obowiązku wnoszenia opłat powinni bezzwłocznie zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły.

§26. Zarząd Stowarzyszenia Edukacyjnego może przesunąć termin płatności na indywidualną prośbę zainteresowanego.

§27. W przypadku niewywiązywania się rodziców przez okres dłuższy niż trzy miesiące z obowiązku terminowego wnoszenia czesnego, o których mowa w § 23, uczeń zostaje skreślony z listy uczniów szkoły.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28. Zmiany w statucie szkoły należą do kompetencji Zarządu.

  1. Decyzja o likwidacji szkoły należy do Walnego Zebrania Stowarzyszenia Edukacyjnego.
  2. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić o decyzji dotyczącej likwidacji szkoły: rodziców uczniów, kuratora oświaty oraz gminę, na której terenie znajduje się szkoła najpóźniej na sześć miesięcy przed likwidacją, która może mieć miejsce wyłącznie z końcem roku szkolnego.
  3. Szkoła może rozpocząć i prowadzić działalność w oparciu o niepełną strukturę klas szkolnych.

 

Statut uchwalono Uchwałą nr 31/2022 Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 15.11.2022 r.

Dokumenty do pobrania: