MENU

.

Statut

STATUT

SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO


ROZDZIAŁ I
NAZWA I TYP SZKOŁY

 

 

§1.    Szkoła nosi nazwę: Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego.

§2.    Szkoła jest niepubliczną ośmioletnią szkołą podstawową w rozumieniu art. 8 oraz art. 14 ust.3 i art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59).

§3.    Szkoła ma siedzibę w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 65B.

§4.    Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Edukacyjne w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kazimierza Wielkiego 65b.


 


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

 

§5. Podstawowym celem szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów.

§6. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności przez:

1) Zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego
i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej
i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.

2) Zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz pełnego bezpieczeństwa w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

3) Umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych.

4) Umożliwienie indywidualnego podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego dziecka poprzez organizację oddziałów klasowych maksymalnie osiemnastoosobowych.

5) Realizowanie zadań w ścisłym współdziałaniu z rodzicami, pomaganie im w wychowaniu dzieci, współdziałanie z innymi instytucjami kulturalno-oświatowymi i gospodarczymi, zainteresowanymi działalnością szkoły.


ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH ZADANIA

 

 

§7.       Organami szkoły są: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna.
§8.       W szkole działa samorząd uczniowski.
§9.       1. Dyrektor szkoły zatrudniany jest przez Zarząd Stowarzyszenia Edukacyjnego,

zwany dalej „Zarządem”.

2. Do obowiązków dyrektora szkoły należy:

1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;

2) opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły;

3) dobór kadry pedagogicznej oraz jej zatrudnianie;

4) dobór pracowników niepedagogicznych i ich zatrudnianie;

5) konsultowanie zatrudnienia i zwalniania pracowników z Zarządem;

6) opracowanie regulaminu premiowania nauczycieli;

7) prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z budżetem uchwalonym przez walne zebranie;

8) kierowanie całokształtem działania szkoły, a w szczególności:

a) przyjmowanie uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego;

b) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stworzenie warunków do harmonijnego ich rozwoju, współdziałanie z samorządem uczniowskim;

c) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki;

d) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz ocenianie tej kadry;

e) dbałość o powierzone przez Stowarzyszenie Edukacyjne mienie szkoły, ścisłe realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej;

f) wnioskowanie do zarządu w sprawie rozwoju bazy materialno-technicznej szkoły, opracowanie projektu wydatków do budżetu szkoły;

g) realizowanie uchwał Walnego Zebrania i Zarządu oraz uchwał rady pedagogicznej, zgodnie z jej kompetencjami;

h) okresowe informowanie zarządu o wynikach jej działania zgodnie z zasadami ustalonymi w § 6 niniejszego statutu;

i) udzielanie wyjaśnień Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Edukacyjnego.

 

3. Dyrektor szkoły ma prawo do:

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły;

2) zatrudniania i zwalniania pracowników, po konsultacji z Zarządem;

3) premiowania i nagradzania pracowników zgodnie z „Regulaminem wynagradzania, a także udzielania kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy;

4) przyjmowania uczniów do szkoły;

5) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników;

6) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącego funkcjonowania;

7) reprezentowania szkoły na zewnątrz oraz podpisywania dokumentów i korespondencji.

4. Dyrektor szkoły odpowiada przed jej właścicielem za:

1) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad dziećmi;

2) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu;

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie i podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych;

4) prawidłową realizację budżetu;

5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej,  

6) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

5. Dyrektor szkoły może być odwołany ze stanowiska przez Zarząd, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

6. W przypadku nieobecności dyrektora oraz zastępcy, jego obowiązki pełni upoważniony pisemnie przez niego członek rady pedagogicznej.

§10.     Rada pedagogiczna.

 1. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni.
 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 3. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział, na zaproszenie jej przewodniczącego, zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.
 4. Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków rady.
 5. Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
 6. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 7. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

1) uchwalenie regulaminu własnej działalności;

2) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

3) zatwierdzanie programu wychowawczo - profilaktycznego;

4) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły;

6) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, wymagających jednak uzgodnienia z Zarządem.

8. W przypadku wstrzymania przez dyrektora szkoły realizacji uchwały rady

pedagogicznej - sprawę rozstrzyga Zarząd w ciągu 14 dni.


ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§11. Szkoła kształci dzieci od klasy I do klasy VIII włącznie. Oddział klasowy liczy do 18 osób.

§12.  Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.

§13. Obok zajęć obowiązkowych szkoła organizuje zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne do wyboru przez uczniów i ich rodziców.

§14.  Szkoła zapewnia uczniom właściwe warunki nauki i bezpiecznej rekreacji.

§15. Szkoła gwarantuje opiekę nad uczniami i naukę w godzinach od 7.00 do 16.30.

§16. Treści i metody pracy w placówce określają programy zgodne z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.


ROZDZIAŁ V
PRAWA IOBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ORAZ UCZNIÓW I RODZICÓW

 

§17.              1. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy dyrektor szkoły, po konsultacji z Zarządem.

2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela obowiązkowych zajęć edukacyjnych są posiadane kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

3. Warunki pracy i płacy nauczycieli określa dyrektor szkoły na podstawie "Regulaminu Wynagradzania".

4. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonania innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły związanych z procesem dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym szkoły.

5. Wynagrodzenia nauczycieli ustala dyrektor szkoły w oparciu o "Regulamin Wynagradzania" zatwierdzony przez Zarząd.

6. Do obowiązków nauczyciela należy:

1) realizacja programów nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych mu klasach (grupach) wg jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizacja zadań statutowych i organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły;

2) zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach w szkole oraz organizowanych przez szkołę;

3) podnoszenie swoich umiejętności zawodowych, a więc podejmowanie doskonalenia zawodowego w dostępnych formach;

4) na prośbę rodzica pisemne umotywowanie oceny śródrocznej lub rocznej z danego przedmiotu i zachowania,

5) prowadzenie dokumentacji związanej z procesem dydaktyczno-wychowawczym.

 1. Nauczyciele mają prawo do:

1) wyboru lub opracowania autorskich programów nauczania, które wymagają zatwierdzenia przez dyrektora szkoły;

2) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia uczniów;

3) oceniania uczniów zgodnie z ich postępami i zachowaniem.

 1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:

1) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów;

2) bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie;

3) za powierzone gabinety i pomoce dydaktyczne.

 

§18.  1. Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia z zachowaniem   ogólnych przepisów Kodeksu Pracy dyrektor szkoły, działając z upoważnienia Zarządu.

2. Zakresy obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor szkoły.

3. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracyjnych i obsługi) ustala dyrektor szkoły na podstawie "Regulaminu Wynagradzania".

§19.  Uczniowie.

 1. Naboru uczniów dokonuje dyrektor szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która przeprowadza z kandydatami rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu w poczet uczniów szkoły ma rodzeństwo dzieci uczęszczających do szkoły, rodzeństwo absolwentów, dzieci pracowników zatrudnionych w Szkole, dzieci absolwentów i dzieci członków wspierających.
 4. Dyrektor może dokonać skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły w następujących przypadkach:

1) w razie zachowania się ucznia, które zagraża dobru uczniów, klasy i szkoły, a w szczególności:

a) posiadaniu, piciu alkoholu i przebywaniu pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę;

b) posiadaniu, rozprowadzaniu czy przebywaniu pod wpływem substancji psychoaktywnych;

c) paleniu czy posiadaniu wyrobów tytoniowych na terenie szkoły oraz na imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę;

d) stwarzaniu sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego;

2) w razie stwierdzenia, że pomimo wyczerpania możliwych form pomocy dydaktycznej i wychowawczej uczeń nie rokuje szans na uzyskanie promocji w szkole;

3) w razie nieuiszczenia przez rodziców trzech rat miesięcznych czesnego, po uprzednim wezwaniu przez Szkołę do ich zapłaty we wskazanym w wezwaniu terminie;

4) rezygnacji przez rodziców, po uprzednim dwumiesięcznym okresie wypowiedzenia; w sytuacji rezygnacji ze szkoły bez zachowania okresu wypowiedzenia, okres wypowiedzenia biegnie od dnia rezygnacji ze szkoły.

 1. Tryb skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły reguluje obowiązująca w szkole "Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów".
 2. W razie nieuzyskania promocji uczeń może kontynuować naukę w szkole o ile w klasie programowo niższej będą wolne miejsca.
 3. Prawa i obowiązki ucznia.

1) Uczeń ma prawo w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

b) życzliwego, podmiotowego i indywidualnego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym

c) rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,

d) uzyskania pomocy w nauce zgodnie z indywidualnymi potrzebami,

e) korzystania z istniejących na terenie szkoły pomieszczeń i urządzeń (zgodnie z regulaminem),

2) Uczeń w szczególności ma obowiązek:

a) punktualnie i regularnie uczęszczać do szkoły,

b) przedstawić pisemną zgodę rodziców na samodzielny powrót do domu,

c) przygotowywać się do zajęć, przynosić niezbędne podręczniki, zeszyty, przybory itp.

d) podczas lekcji pilnie uważać i wykonywać polecenia nauczyciela, ściśle przestrzegać regulaminu pracowni, biblioteki itp.

d) w czasie przerwy zadbać o własny odpoczynek i budowanie relacji rówieśniczych,

e) wykonywać zadania powierzone przez nauczyciela, klasę, koło, organizację czy szkołę,

f) dbać o swoje zdrowie, nie palić tytoniu i nie stosować innych używek,

g) zachowywać się kulturalnie w stosunku do pracowników szkoły i rówieśników,

h) szanować mienie szkolne, społeczne i osobiste,

i) przeciwdziałać oraz okazywać swoją dezaprobatę na wszelkiego rodzaju agresję, brutalność, wulgarność w stosunku do siebie lub innych osób.

 1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1) wyróżniające wyniki w nauce;

2) pracę społeczną lub wolontariat;

3) wybitne osiągnięcia;

4) działalność i odwagę.

 1. Uczeń otrzymuje nagrodę za wyróżniające wyniki w nauce, jeżeli uzyska w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 2. Uczeń otrzymuje nagrodę za pracę społeczną lub wolontariat, jeśli w wybitny sposób był zaangażowany w powyższe działania.
 3. Uczeń otrzymuje nagrodę za wybitne osiągnięcia, jeśli osiągnął sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych lub innych porównywalnych przedsięwzięciach.
 4. Uczeń otrzymuje nagrodę za działalność i odwagę, jeśli wykazał się odwagą cywilną, ofiarnością, poświęceniem w niesieniu pomocy innym w trudnych sytuacjach szkolnych lub życiowych.
 5. Nagrody, o których mowa w §19 ust. 8 to:

1) pochwała ustna wychowawcy lub dyrektora szkoły,

2) pochwała ustna dyrektora szkoły udzielona na apelu,

3) wpis do akt i dokumentacji ucznia,

4) dyplom uznania,

5) nagroda rzeczowa,

6) list pochwalny do rodziców.

14. Każdy uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia.

15. Kary, o których mowa w §19 ust. 14 to:

1) upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika lekcyjnego,

2) upomnienie dyrektora szkoły,

3) udzielenie nagany przez dyrektora szkoły w obecności wychowawcy lub innego nauczyciela,

4) rozmowa wychowawcza z dyrektorem w obecności rodziców i pedagoga lub wychowawcy, 

5) częściowe zawieszenie w prawach ucznia skutkujące zakazem uczestniczenia w imprezach szkolnych,

6) skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły, w wypadkach wskazanych w §19 ust. 4.

16. Skutkiem udzielenia kary opisanej w §19 ust. 15 może być obniżenie oceny zachowania.

17. Wychowawca klasy jest zobowiązany do poinformowania rodziców o przydzielonej karze opisanej w §19 ust. 15.

18. Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni do dyrektora szkoły, który po zbadaniu zasadności odwołania, w porozumieniu z radą pedagogiczną oraz pedagogiem, może uchylić przydzieloną karę.

19. Rodzice ucznia maja prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od jej wymierzenia.

20. Uczniowie mają prawo do wybrania samorządu uczniowskiego zgodnie z art. 85 ustawy Prawo oświatowe wraz z uprawnieniami wynikającymi z tej ustawy.

21. Uczeń szkoły podstawowej od klasy czwartej uczy się obowiązkowo dwóch języków obcych.

 

 

§20.     1. Ilekroć w statucie mowa o rodzicach należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów ucznia.

2. Rodzice ponoszą część kosztów funkcjonowania szkoły.

3. Rodzice przy zapisie dzieci do szkoły wpłacają jednorazowo wpisowe w wysokości określonej corocznie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Edukacyjnego.

4. W sytuacji niedotrzymania dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, o którym mowa w §19 ust. 4 pkt 4, rodzice mają obowiązek uiścić na rzecz szkoły opłatę w wysokości 1/6 kwoty rocznego czesnego.

5. Rodzice ucznia mają prawo w każdym czasie po złożeniu deklaracji członkowskiej, na warunkach określonych w Statucie Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim uzyskać status członka zwyczajnego Stowarzyszenia Edukacyjnego.


 

ROZDZIAŁ VI
FINANSOWANIE SZKOŁY

 

 

§21      Szkoła jest utrzymywana z opłat za naukę wnoszonych przez rodziców (czesnego) oraz innych opłat (m.in. wpisowego), dotacji z budżetu państwa przekazywanej przez właściwy organ samorządu terytorialnego, ze składek członków Stowarzyszenia Edukacyjnego, darowizn oraz pomocy innych instytucji.

§22      Wysokość opłat za naukę w szkole (czesnego) oraz innych opłat wnoszonych przez rodziców określa Walne Zebranie Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

§23      Czesne za rok nauki w szkole płatne jest w dwunastu równych, miesięcznych ratach płatnych do 20 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia roku szkolnego.

§24      W momencie przyjęcia ucznia do szkoły rodzice wpłacają wpisowe.

§25      Rodzice są zobowiązani do podpisania umowy o przyjęcie do szkoły oraz terminowego wnoszenia opłat za naukę. W razie trudności z wywiązywaniem się z obowiązku wnoszenia opłat powinni bezzwłocznie zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły.

§26      Zarząd Stowarzyszenia Edukacyjnego może przesunąć termin płatności na indywidualną prośbę zainteresowanego.

§27      W przypadku niewywiązywania się rodziców przez okres dłuższy niż trzy miesiące z obowiązku terminowego wnoszenia czesnego, o których mowa w § 23, uczeń zostaje skreślony z listy uczniów szkoły.ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§28.    

 1. Zmiany w statucie szkoły należą do kompetencji Zarządu.
 2. Decyzja o likwidacji szkoły należy do Walnego Zebrania Stowarzyszenia Edukacyjnego.
 3. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić o decyzji dotyczącej likwidacji szkoły: rodziców uczniów, kuratora oświaty oraz gminę, na której terenie znajduje się szkoła najpóźniej na sześć miesięcy przed likwidacją, która może mieć miejsce wyłącznie z końcem roku szkolnego.
 4. Szkoła może rozpocząć i prowadzić działalność w oparciu o niepełną strukturę klas szkolnych.
 5. W szkole funkcjonują klasy gimnazjalne do czasu ich wygaszenia.