MENU

.

Regulamin zajęć pozalekcyjnych w SSPSE

1. Prowadzone w szkole zajęcia pozalekcyjne wynikają z potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości szkoły. Uczestnictwo ucznia w kołach zainteresowań jest dobrowolne.

2.Liczbę i rodzaj zajęć dodatkowych ostatecznie ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu  z Zarządem i nauczycielami.

3. Zapisu na koła zainteresowań dokonuje rodzic ( prawny opiekun) lub uczeń.

4. Zajęcia dodatkowe odbywają się przed obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi     bądź po nich i rozpoczynają się w połowie września.

5. Prawo uczęszczania na zajęcia mają wszyscy uczniowie, ale pierwszeństwo uczniowie ze wskazaniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku dużego zainteresowania lista chętnych  jest dzielona i zajęcia odbywają się co dwa tygodnie lub tworzona jest dodatkowa grupa.

6.Uczniowie, którym poradnia zaleca uczestniczenie w określonych formach zajęć, mają obowiązek na nie uczęszczać. Uczniów tych monitoruje pedagog szkolny.

7. Decyzję o uczęszczaniu na obowiązkowe zajęcia wyrównawcze podejmuje nauczyciel przedmiotu z wychowawcą.

8.Na zajęcia wyrównawcze mogą uczęszczać sporadycznie uczniowie mający problem z jakimś zagadnieniem.

9. Rodzic może  zwolnić dziecko z obowiązku uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych – kieruje wtedy pisemną informację do prowadzącego zajęcia.

10. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności ucznia na zajęciach powodują jego skreślenie z listy uczestników. O skreśleniu ucznia z zajęć nauczyciel informuje jego rodziców (prawnych opiekunów).

11.W zajęciach rozwijających zainteresowania powinno brać udział minimum 7 uczestników.  Jeśli na zajęcia zapisze się mniej niż wymagana liczba uczniów, decyzję o prowadzeniu zajęć podejmuje Dyrektor w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia.

12. Na koła przedmiotowe przygotowujące do konkursów przedmiotowych uczęszczają  uczniowie chętni.

13.Zajęcia pozalekcyjne umieszczone są w planie lekcji

14. Na zajęciach pozalekcyjnych uczeń:  

  1. reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela prowadzącego zajęcia,
  2. jest aktywny i kreatywny,
  3. nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
  4. dba o bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów,
  5.  nie może opuszczać sali  podczas zajęć,
  6. przynosi potrzebne materiały.

15. W przypadku powtarzającego się nieodpowiedniego zachowania ucznia, zaburzającego tok zajęć lub w inny sposób uniemożliwiającego realizację zaplanowanych działań grupy, dopuszcza się wykreślenie ucznia z listy.

16. Nauczyciele prowadzą dokumentację zajęć zgodnie z obowiązującymi  w szkole przepisami.