MENU

.

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie
Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego
w Gorzowie Wlkp.

I. PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 658 ze zm.)
 3. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 01.09.2020r, wytyczne MEN, MZ, GIS z 02.08.2021r.

Celem procedury jest ustalenie szczegółowych sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny organizowanych zajęć dla uczniów kl. I-VIII w czasie epidemii koronawirusa na terenie Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp.

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce w warunkach epidemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice i płyny dezynfekujące. Umieszcza w widocznym miejscu: w toaletach, przy wejściu do szkoły i w salach, gdzie odbywają się zajęcia instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek oraz maseczki ochronnej.
 3. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły: www.spolecznaszkola.pl
 4. Dyrektor szkoły w miarę możliwości zapewnia codzienną dezynfekcję pomieszczeń, placu zabaw oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.
 5. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.
 6. Dyrektor wyznacza i przygotowuje pomieszczenie dla osób z podejrzeniem objawów chorobowych - gabinet Tutoringu II piętro.

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW.

 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych ( w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w wyznaczonym miejscu (gabinet tutorngu – II piętro) zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu. Jeżeli pracownik nie jest w stanie zaopiekować się dzieckiem osobiście, kontaktuje się telefonicznie z sekretariatem.
 2. Pracownicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, jeżeli znajdują się w przestrzeniach wspólnych i nie mają możliwości zachowania dystansu.
 3. Obowiązki pracowników obsługi i administracji:
 1. Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie w którym pracuje.
 2. Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu, dyżurki, oraz innych pomieszczeń wykorzystywanych  do wykonywania swoich obowiązków.
 3. Wszystkie obszary często używane takie jak toalety oraz ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 5. Kierownik administracyjny odpowiada za monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno – higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych ( poręczy, klamek, powierzchni płaskich i włączników).

4. Obowiązki nauczycieli:

 1. Nauczyciel pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo–wychowawcze  lub prowadzi zajęcia dydaktyczne w formie pracy zdalnej.
 2. Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 3. Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren placu zabaw i boiska szkolnego w taki sposób, aby grupy nie mieszały się ze sobą.
 4. Zaleca się w miarę możliwości organizację zajęć i przerw na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z „Procedurami bezpieczeństwa” obowiązującymi w okresie pandemii covid-19 na terenie Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp., dostępnymi na stronie internetowej szkoły: www.spolecznaszkola.pl
 1. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 2. Rodzice i opiekunowie odprowadzający dzieci klas I w pierwszym tygodniu września mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując następujące zasady:
 • jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystans od kolejnego opiekuna minimum 1,5 metra,
 • dystans od pracowników szkoły minimum 1,5 metra,
 • obowiązkowo stosują środki ochrony: zasłaniają usta i nos, stosują rękawiczki jednorazowe lub dezynfekują ręce,
 • pozostali rodzice przyprowadzający lub odbierający dzieci nie wchodzą na teren szkoły.
 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez jednego zdrowego opiekuna.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 4. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów ze szkoły.
 5. Poza uczniami i pracownikami w szkole nie powinny przebywać osoby z zewnątrz. Jeżeli ich obecność jest konieczna są one zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 6. Rodzice powinni ograniczyć osobisty kontakt z nauczycielami, dyrekcją
  pracownikami szkoły do minimum (kontaktować się drogą elektroniczną). Jeżeli niezbędny jest kontakt osobisty należy wcześniej umówić się na spotkanie.

V. PRACA SZKOŁY.

1. Ogólne zasady.

 1. Godziny pracy szkoły: od 7.15 do 17.00.
 2. Podstawowym kanałem komunikacji rodziców/opiekunów prawnych z
  nauczycielami jest kontakt telefoniczny poprzez sekretariat szkoły lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.
 3. Nauczyciele do pracy przychodzą jedynie bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub izolacji.
 4. Przebywając w częściach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, uczeń ma obowiązek zakrywania ust i nosa. Zasada nie obowiązuje podczas zajęć lekcyjnych.
 5. Co najmniej raz na godzinę nauczyciel jest zobowiązany wywietrzyć salę w
  której odbywają się zajęcia. Jeśli jest to możliwe należy wietrzyć również części wspólne, jeśli korzystają z nich uczniowie.
 6. Dziecko które wykazuje oznaki infekcji górnych dróg oddechowych nie może przebywać w szkole.
 7. Uczniowie, którzy nie korzystają z zajęć świetlicowych, przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i bezpośrednio udają się do swojej klasy oraz opuszczają teren szkoły niezwłocznie po ich zakończeniu.
 8. Poza uczniami i pracownikami w szkole nie powinny przebywać osoby z zewnątrz.
 9. W miesiącu wrześniu uczniowie nie korzystają z szatni szkolnej.
 1. Organizacja zajęć i przerw w szkole.
 1. Wprowadza się rozwiązania, które umożliwią zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły szczególnie w miejscach wspólnych
  i ograniczą gromadzenie się uczniów w dużych grupach na terenie szkoły.
 2. Uczniowie klas I wchodzą i wychodzą ze szkoły wejściem przy patio - wejściem nr 1, Uczniowie klas II, III, IV, V wchodzą i wychodzą ze szkoły wejściem głównym – wejście nr 2. Uczniowie pozostałych klasy wchodzą i wychodzą wejściem nr 3- „białe drzwi” naprzeciw sali sportowej.
 3. Podczas pobytu w szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować lub umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Nauczyciel przebywa z klasą od początku lekcji do końca przerwy następującej po tej lekcji. W ramach tego czasu może przeprowadzić przerwę śródlekcyjną.
 5. Nauczyciele organizują przerwy dla uczniów nie rzadziej niż co 45 min.
 6. Uczniowie wychodzą na korytarz na przerwy rotacyjnie wg ustalonego harmonogramu:
 • parter: klasa 4a, 4b, 2c wg uznania nauczyciela;
 • I piętro: klasy nauczania początkowego wg uznania nauczyciela,
 • II piętro: klasy 5a i 5b po 1, 3 i 5 lekcji; klasy 6a i 6b po 2, 4 i 6 lekcji,
 • III piętro: klasy 7a, 7b i 7c po 1, 3 i 5 lekcji; klasy 8a, 8b, 8c po 2, 4 i 6 lekcji.
 1. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki szkolne. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi ani podręcznikami i ćwiczeniami i nie przynosi do szkoły zbędnych przedmiotów.
 2. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są codziennie myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 3. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu w ramach działań prewencyjnych należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 4. Uczniowie klas I-III przebierają się na zajęcia ruchowe w własnych salach lekcyjnych.
 5. Aby uniknąć większych skupisk grup uczniowskich po ostatniej lekcji uczniowie klas IV – VIII wychodzą ze szkoły wg harmonogramu:
 • klasy A zaraz po dzwonku,
 • klasy B 2 minuty po dzwonku,
 • klasy C 4 minuty po dzwonku.
 • Uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa, jeżeli znajdują się w przestrzeniach wspólnych ( obowiązek ten nie dotyczy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych).
 • Uczniowie uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne w grupach zgodnie z planem. Uczniowie udają się do wyznaczonego w planie gabinetu.
 1. Organizacja pracy biblioteki.
 1. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.50 – 14.20.
 2. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce.
 3. Środek do dezynfekcji rąk jest dostępny w bibliotece dla pracowników i uczniów. Uczniowie korzystają ze środka dezynfekującego pod nadzorem opiekuna.
 4. W bibliotece w czasie przerwy może jednocześnie przebywać 5 czytelników:
  2 osoby wypożyczające książki, 3 korzystające z czytelni.
 5. Biblioteka jest regularnie wietrzona (nie rzadziej niż co godzinę).
 6. Regulamin biblioteki oraz regulamin wypożyczenia podręczników zostały dopasowane do jej funkcjonowania w okresie epidemii.
 7. Nauczyciele umożliwiają uczniom klas 1-3 wypożyczanie oraz zwracanie książek w trakcie zajęć lekcyjnych (od 1 do 3 lekcji).
 8. Uczniowie klas 4 - 8 wypożyczają oraz zwracają książki w trakcie przerw (między 4 a 8 lekcją) z zachowaniem ograniczenia osób przebywających w bibliotece.
 9. Wypożyczenia oraz zwroty odbywają się przy biurku lub w odpowiednio wyznaczonym do tego miejscu z zachowaniem dystansu.
 10. Bibliotekarz przyjmuje od czytelnika zwrócone książki i umieszcza je w wyznaczonym miejscu w bibliotece.
 11. Zwracane egzemplarze zostają oznaczone datą i wyłączone z wypożyczenia do czasu zakończenia kwarantanny.
 12. Książki pozostają w kwarantannie 2 dni. Po tym czasie zostają włączone do użytkowania.
 13. Do uczniów przebywających w bibliotece w czasie lekcji (nieuczęszczający na religię) mają zastosowanie ogólne zasady zachowania w czasie zajęć lekcyjnych.
 1. Organizacja zajęć świetlicowych.
 1. Poranne zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy nr 1 na parterze w godz. 7.15 - 8.00 dla uczniów klas I – III. W miarę możliwości uczniowie powinni przebywać w wydzielonych strefach dla poszczególnych poziomów.
 2. Popołudniowe zajęcia świetlicowe w godz. 14:30-17:00 odbywają się w następujących grupach:
 • klasy I - parter sala kolumnowa,
 • klasy II-III       - 1 piętro sala kopernikowska,
 1. Uczniowie zgłaszają się do świetlicy i są z niej odbierani w godzinach jej pracy.
 2. Rodzice zgłaszają odbiór dziecka w portierni szkoły.
 3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub w innym dostępnym gabinecie albo na boisku szkolnym.
 4. W świetlicy szkolnej dostępne są środki do dezynfekcji rąk, z których mogą korzystać uczniowie pod nadzorem opiekuna.
 5. Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę ( w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji).
 1. Organizacja żywienia.
 1. Uczniowie klas I-III spożywają obiady w swoich gabinetach klasowych.
 2. Uczniowie klas IV – VIII spożywają obiady w sali kolumnowej wg harmonogramu:
 • 1 przerwa obiadowa klasy: 5ab,7ab,8ab,
 • 2 przerwa obiadowa klasy:4ab,6abc,7c,8c.
 1. Uczniowie klas IV – VIII spożywają obiady siedząc wyłącznie przy stoliku z rówieśnikami ze swojej klasy.
 2. Każda klasa ma wydzieloną osobną strefę do konsumpcji obiadu.
 3. Posiłki będzie dostarczała firma cateringowa w jednorazowych pojemnikach z użyciem jednorazowych sztućców. Obiady będą wydawane przez osobę do tego wyznaczoną.
 4. Przy zmianowym wydawaniu posiłków, po każdej grupie będą czyszczone blaty stołów i poręcze krzeseł.

VI. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W przypadku zauważenia objawów chorobowych u ucznia/pracownika szkoły zostaje on niezwłocznie odizolowany od pozostałych osób przebywających w szkole
  w gabinecie Tutoringu II p. Gabinet ten jest wyposażony w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki medycznej.
 4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-COV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego.
 5. Pracownik, który zauważył u siebie lub u ucznia objętego zajęciami objawy choroby takie jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel,  niezwłocznie zgłasza ten fakt dyrektorowi/wicedyrektorowi szkoły.
 6. Dyrektor podejmuje dalsze kroki polegające na odizolowaniu pracownika/dziecka z podejrzeniem choroby w gabinecie Tutoringu II p., przy czym w przypadku ucznia wyznacza pracownika, który będzie sprawował opiekę nad wychowankiem. Należy utrzymać minimum 2m odległości od osoby podejrzanej o zakażenie koronawirusem.
 7. Dyrektor szkoły o zaistniałej sytuacji niezwłocznie zawiadamia rodziców dziecka.
 8. W przypadku potwierdzenia choroby pracownika/dziecka Dyrektor zawiadamia pozostałe osoby, które miały kontakt z chorym oraz po konsultacji z Inspektorem Sanitarnym podejmuje decyzję o dalszych krokach.
 9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy oddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować  powierzchnie dotykowe.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.